Charles Harris' Photos

 

C-123 Ramp
VNAF C-123 ramp at Tan Son Nhut.

 

Revised:
24 Jul 2005 10:28 AM