John Stymerski's Caribou Photos

 

C-7A KE 146 at Phu Cat
Maintenance on the Phu Cat ramp.

 

Revised:
21 Feb 2000 01:26 PM